Terug naar overzicht
 • Provincie

  Noord Holland

 • Branche

  Lokale overheid Publieke veiligheid

 • Functie

  Programmamanager

 • Opleidingsniveau

  HBO WO

 • Gewenst aantal uren

  32 - 40 uur

 • Dienstverband

  Detachering Interim

 • Plaats

  Amstel 1, Amsterdam

 • Gepubliceerd op

Functie omschrijving

Opdrachtomschrijving
Het Noordzeekanaalgebied (NZKG) is een internationaal centrum van handel, logistiek en productie. Het is strategisch gelegen aan de Noordzee, verbonden met de Rijn en dicht bij grote Europese markten en productiecentra. Het NZKG bestaat uit de havens van Amsterdam, Beverwijk, Zaanstad en Velsen/IJmuiden. Dezelfde kwaliteiten die het NZKG heeft voor legale activiteiten worden benut voor illegale (drugs)handel: de geografische ligging, de economische efficiëntie en de uitstekende infrastructurele voorzieningen maken de havenregio bij criminele organisaties in toenemende mate populair. Om dit tegen te gaan stelt het ministerie van Justitie en Veiligheid vanaf 2022 financiële middelen beschikbaar voor de aanpak van logistieke knooppunten in relatie tot internationale drugshandel, zo ook voor het NZKG. Namens de partners die actief zijn in de strijd tegen ondermijning in het NZKG hebben het RIEC Noord-Holland en het RIEC Amsterdam-Amstelland gezamenlijk een aanvraag ingediend voor een deel van deze middelen.

Bestanddelen van de opdracht
- De programmamanager fungeert zowel op operationeel als op tactisch-strategisch niveau als de centrale trekker, aanjager en verbinder van de publiek-private integrale samenwerking ten behoeve van de aanpak van ondermijning in het NZKG. Deze integrale samenwerking wordt in de komende jaren versterkt. Jij gaat een leidende rol vervullen bij die versterking. De focus van de opdracht ligt bij de aanpak van ondermijning ten aanzien van drugsinvoer en -doorvoer in het NZKG.
- Als programmamanager beschik je over enig budget en stel je na vaststelling van je plan nog dit jaar je eigen projectteam samen (w.o.  twee deelprojectleiders en een secretaris). Ook vanuit partners wordt geïnvesteerd met mensen en middelen in een bijdrage aan deze aanpak.

De publiek-private aanpak zal worden gekenmerkt door een combinatie van repressieve en preventieve activiteiten en projecten. Het in 2021 opgeleverde rapport Van verhalen naar verbalen - Verwey-Jonker Instituut heeft gezorgd voor extra urgentie om de aanpak tegen ondermijnende (drugs)criminaliteit in het NZKG integraal te versterken. Er is een sterke wil om in de komende jaren verdere en concrete stappen te zetten om de criminaliteit in het NZKG op een slimme manier beter in kaart te brengen én daadwerkelijk terug te dringen. Het speelveld is interessant maar complex.

Drie versterkingspijlers
Van de programmamanager wordt verwacht dat zij/hij voor de beide RIEC's verder invulling (planvorming) en uitvoering geeft aan de voor 2022 opgezette benoemde integrale versterkingspijlers en de aanvraag voor de structurele gelden vanaf 2023 verder voorbereidt.
De kern hiervan bestaat uit:
 • Versterking kennis & intelligence: Organiseren en (doen) uitvoeren van een (criminologisch) onderzoek dat een verdiept beeld van de problematiek in het NZKG geeft en op basis waarvan de volgende fase van de aanpak vorm gegeven kan worden. Ook wordt gewerkt aan planvorming voor een cameranetwerk in het NZKG om letterlijk meer zicht te krijgen.
 • Versterking lopende initiatieven: Organiseren en (doen) uitvoeren van bewustwordingscampagnes en trainingen op het gebied van ondermijning
 • Versterking samenwerking en planvorming: Coördineren, aanjagen en ondersteunen van de samenwerking tussen de bestaande publieke en private partners en het doen van voorstellen voor mogelijke verbeteringen in die samenwerking en de daarbij behorende samenwerkingsafspraken.


Taken en verantwoordelijkheden

 • De programmamanager werkt in opdracht van de hoofden RIEC Noord-Holland en Amsterdam-Amstelland en verdeelt je tijd over beide RIEC's. Vanuit Noord-Holland wordt de aansturing in 2022 verzorgd door de programmamanager integrale veiligheid en aanpak ondermijning Noord-Holland;
 • Werkt de versterkingspijlers uit tot een concreet integraal gedragen projectvoorstel, voert dit voorstel uit na besluitvorming en financiering, monitort resultaten en bereidt periodiek verantwoording voor;
 • Brengt het netwerk van de publieke en private partners in kaart, organiseert cq versterkt dit netwerk met bestaande en nieuwe private en publieke partners;
 • Overlegt, bemiddelt, onderhandelt tussen de aan de aanpak deelnemende partijen om inzet van mensen en zo nodig middelen te verkrijgen;
 • Ontwikkelt een voorstel voor een regio-overstijgende governance en overlegstructuur waarin ook private partners een rol hebben;
 • Zet het (criminologische) onderzoek in gang en monitort de voortgang;
 • Bereidt de langetermijnaanvraag voor structurele gelden vanaf 2023 bij het ministerie van J&V voor, op basis van het onderzoek én de lopende initiatieven;
 • Stuurt een of meerdere deelprojectleiders (t.a.v. awareness en camera's), externe opdrachtnemers en een programmasecretaris aan;
 • Werkt nauw samen met beide RIEC's en met de projectleiders die op andere aandachtsgebieden bezig zijn met de aanpak van ondermijning in Noord-Holland en Amsterdam;
 • Neemt deel aan het mainportoverleg bij het ministerie van Justitie en Veiligheid en onderhoudt contacten met project- of programmamanagers vanuit andere Mainports (Schiphol, Royal Flora, Haven van Rotterdam);
 • Stemt af met de nog aan te wijzen bestuurlijk trekker(s) t.a.v. het gebied.


Op te leveren resultaat

 • Uitwerken versterkingspijlers uit tot een concreet integraal gedragen projectvoorstel (Q4 2022)
 • Zorgdragen voor mensen en middelen (doorlopend)
 • Uitvoeren projectvoorstel (2023-2024)
 • Periodieke verantwoording (elk kwartaal)
 • Netwerkanalyse (Q4 2022) en versterken van dit netwerk met bestaande en nieuwe private en publieke partners (2023+2024)
 • Opstellen voorstel regio-overstijgende governance en overlegstructuur waarin ook private partners een rol hebben (Q4 2022)
 • Uitvoeren (criminologische) onderzoek (Q1 2023) en monitoren voortgang (doorlopend)
 • Langetermijnaanvraag voor structurele gelden vanaf 2023 bij het ministerie van J&V (Q3-4 2022)


Afstemming

 • Afstemming met mainportoverleg van het ministerie van Justitie en Veiligheid en deelnemende project- of programmamanagers vanuit andere Mainports (doorlopend)
 • Afstemming met de bestuurlijk trekker(s) t.a.v. het gebied (doorlopend)


Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/

De opdrachtgever(s)
Over het RIEC
Het RIEC is een samenwerkingsverband van gemeenten, politie, FIOD, Openbaar Ministerie, de Belastingdienst, Douane, Koninklijke Marechaussee en andere partners. Samen geven wij vorm aan de integrale aanpak van ondermijnende criminaliteit. De RIEC's zijn daarvoor georganiseerd als netwerk en worden gevormd door alle partners die hierin samenwerken. Deze samenwerking wordt ondersteund en gefaciliteerd door het RIEC-bureau.  Het RIEC-bureau richt zich op het verzamelen en delen van kennis en expertise, integraal interveniëren in casuïstiek en op preventie (bijvoorbeeld door het vergroten van bewustzijn van ondermijning).
Het RIEC-bureau is administratief ondergebracht bij de gemeente Amsterdam. De gemeente Amsterdam faciliteert het RIEC-bureau op het vlak van personeel, financiën en inkoop. Voorliggende aanvraag vloeit hieruit voort.

Opgave Noordzeekanaalgebied
Het Noordzeekanaalgebied (NZKG) is een internationaal centrum van handel, logistiek en productie. Het is strategisch gelegen aan de Noordzee, verbonden met de Rijn en dicht bij grote Europese markten en productiecentra. Het NZKG bestaat uit de havens van Amsterdam, Beverwijk, Zaanstad en Velsen/IJmuiden. Dezelfde kwaliteiten die het NZKG heeft voor legale activiteiten worden benut voor illegale (drugs)handel: de geografische ligging, de economische efficiëntie en de uitstekende infrastructurele voorzieningen maken de havenregio bij criminele organisaties in toenemende mate populair. Om dit tegen te gaan stelt het ministerie van Justitie en Veiligheid vanaf 2022 financiële middelen beschikbaar voor de aanpak van logistieke knooppunten in relatie tot internationale drugshandel, zo ook voor het NZKG. Namens de partners die actief zijn in de strijd tegen ondermijning in het NZKG hebben het RIEC Noord-Holland en het RIEC Amsterdam-Amstelland gezamenlijk een aanvraag ingediend voor een deel van deze middelen.

Functie eisen

Eisen:

 1. De aangeboden kandidaat is in het bezit van een afgeronde, relevante opleiding op minimaal hbo-niveau;
 2. De aangeboden kandidaat heeft minimaal 5 jaar (integraal projectleiders/programmamanagers ervaring binnen een netwerkorganisatie, met ketenpartners en multidisciplinaire teams;
 3. De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis en ervaring met vraagstukken van criminaliteitsbestrijding en de integrale aanpak van ondermijning;
 4. De aangeboden kandidaat heeft aantoonbaar inzicht in de wereld van openbaar bestuur, politie, OM, justitie, de Belastingdienst, FIOD, in strafrechtelijke, bestuurlijke en fiscale interventiemogelijkheden en in besluitvormingsprocessen in een complexe bestuurlijke omgeving;
 5. De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring in het leiding geven aan en coachen van mensen waarvan je niet de leidinggevende bent (i.c. medewerkers van alle publiek-private partners waarmee je moet samenwerken).

Wensen:

 1. De aangeboden kandidaat heeft bij voorkeur (integraal) projectleiders/programmamanagers ervaring binnen een netwerkorganisatie, met ketenpartners en multidisciplinaire teams;
 2. De aangeboden kandidaat heeft bij voorkeur kennis van en ervaring met vraagstukken van criminaliteitsbestrijding en integrale aanpak ondermijning;
 3. De aangeboden kandidaat heeft bij voorkeur kennis van en ervaring met de wereld van openbaar bestuur, politie, OM, justitie, de Belastingdienst, FIOD, in strafrechtelijke, bestuurlijke en fiscale interventiemogelijkheden en in besluitvormingsprocessen in een complexe bestuurlijke omgeving;
 4. De aangeboden kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare affiniteit en kennis en ervaring met het thema havens.

Competenties

 • Verbinder / netwerker;
 • Ondernemer / durft risico's te nemen;
 • Inspirerend / motiverend;
 • Resultaatgericht / gericht op kansen.

Inschrijven tot

Reageren op deze opdracht kan uitsluitend t/m 17-08-2022 tot 12:00 uur.

Gewenst aantal uren

36 uur per week.

Arbeidsvoorwaarden

In overleg,

Reageren op deze opdracht kan uitsluitend t/m 17-08-2022 tot 12:00 uur.

Ref. URL

https://platform.negometrix.com/Content/Tender/Supplier/TenderInformation.aspx?tenderId=204885

Geen bestand gekozen
Geen bestand gekozen
Zou je zo vriendelijk willen zijn de aangegeven velden in te vullen?

Gerelateerde vacatures

Bekijk alle vacatures