Terug naar overzicht
 • Provincie

  Overijssel

 • Branche

  Lokale overheid

 • Functie

  Beleidsadviseur Beleidsmedewerker

 • Opleidingsniveau

  WO

 • Gewenst aantal uren

  0 - 24 uur

 • Dienstverband

  Detachering Interim

 • Plaats

  Luttenbergstraat 2, Zwolle

 • Gepubliceerd op

Functie omschrijving

Je gaat aan de slag bij de eenheid Economie en Cultuur, één van de acht eenheden binnen de provincie Overijssel. De eenheid is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het economische en culturele beleid. Enkele voorbeelden van belangrijke thema’s zijn energie, innovatie, het sociaal-cultureel vestigingsklimaat en de arbeidsmarkt. Er is een intensieve samenwerking met burgers, bedrijven, andere overheden en verschillende belangengroepen, waarbij wordt ingespeeld op initiatieven die aansluiten bij de provinciale ambities.

De eenheid bestaat uit twee teams: Leiding & Strategie en Beleid & Realisatie.

Gedeputeerde Staten heeft in haar coalitieprogramma de ambitie opgenomen om een ‘programma Agro en Food’ op te stellen en tot uitvoering te brengen. In april 2020 is het investeringsvoorstel, vastgesteld door Provinciale Staten. Op basis daarvan is een uitvoeringsprogramma opgesteld. De primaire focus van het uitvoeringsprogramma ligt op het stimuleren van de kringloop landbouw en een duurzame voedselketen in de provincie Overijssel en vooral het in de praktijk brengen daarvan mét oog voor een toekomstbestendig verdienmodel. Daarbij is niet alleen de boer aan zet, maar ook ketenpartijen, omgevingspartners, brancheorganisaties en ook de provincie. De inzet is om vanuit de praktijk aan oplossingen te werken. Daarbij zet de provincie in op de volgende speerpunten:

 • ecosysteemdiensten: maatschappelijke diensten tot waarde brengen;
 • innovaties die verliezen in de kringloop beperken;
 • korte ketens;
 • duurzame eiwitvoorziening,

De beleidsuitvoerder heeft als doel werkwijzen te ontwikkelen waarmee maatschappelijke diensten door agrariërs tot waarde kunnen worden gebracht. Deze werkwijzen dienen te leiden tot een volwaardig en duurzaam verdienmodel voor Overijsselse agrariërs die met die diensten aan de slag gaan. Het gaat hierbij om diensten zoals extra aandacht voor biodiversiteit, waterberging, CO2 vastlegging, landschap et cetera. Binnen en buiten Overijssel bestaan reeds verschillende initiatieven om grondeigenaren te belonen voor dergelijke diensten. Tot nu toe blijkt het echter complex om vraag (agrariërs) en aanbod (beloners) van diensten bij elkaar te brengen en om beloners (partijen die willen investeren in maatschappelijke opgaven) goed samen te laten werken in het nastreven van hun doelen. Potentiële beloners zijn zowel overheden, landelijk (en internationaal) opererende bedrijven en lokale partijen. Door deze complexiteit ontstaan verschillen in voorwaarden voor de beloningen, manier van belonen en wijze van monitoring/controle. Voor agrariërs is het hierdoor moeilijk om een verdienmodel te ontwikkelen met deze beloningen. In de praktijk zorgt dit ervoor dat agrariërs afwachten en de beoogde doelen niet of onvoldoende worden gerealiseerd. 

De provincie is heeft forse opgaven benoemd in het landelijk gebied, waardoor het belang van werkende ecosysteemdiensten groot is.

De beleidsuitvoerder zal, samen met agrarische ondernemers, verwerkers, kennisleveranciers en relevante netwerken rondom dit thema, uitvoering geven aan het uitvoeringsplan dat reeds is opgesteld voor dit speerpunt.

De beleidsuitvoerder is verantwoordelijk voor:

 1. uitvoering en zo nodig door ontwikkelen van uitvoeringsplan rondom het speerpunten ‘Ecosysteemdiensten’;
 2. initiëren, regisseren en ondersteunen van samenwerkingsverbanden/gebiedsprocessen van belangrijke (keten) partners voor de agrarische sector die samen werkwijzen ontwikkelen waarmee maatschappelijke diensten door agrariërs tot waarde kunnen worden gebracht. Deze samenwerkingsverbanden hebben provinciaal en landelijk voldoende impact om mede koers te bepalen;
 3. bestuurders adviseren, informeren en begeleiden bij (beleids)keuzes, werkbezoeken ondersteunen;
 4. input leveren voor beleidsontwikkeling rondom dit speerpunt in nauw contact met de relevante beleidsafdelingen van de provincie (zeker met Gebiedsgerichte aanpak (GGA) en Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG);
 5. provinciale initiatieven, beleidskeuzes en kansen verbinden aan interprovinciale en landelijke ontwikkelingen;
 6. adviseren in concrete praktijk initiatieven van bedrijven uit de Agro&Food sector op het gebied van bedrijfsontwikkelingen (zoals integrale ruimtelijke ontwikkelingen of subsidieaanvragen;
 7. doorontwikkelen van het netwerk rondom Agro&Food, specifiek voor ‘ecosysteemdiensten’, met ondernemers (-vertegenwoordigers), kennisinstellingen ketenpartners en overheden.

Functie eisen

Eisen

1. De Kandidaat beschikt aantoonbaar over tenminste een afgeronde WO. 
2. De Kandidaat beschikt aantoonbaar over minimaal 5 jaar werkervaring in/met een provinciale organisatie in de periode 2015 tot heden. 
3. De Kandidaat beschikt aantoonbaar over minimaal 10 jaar werkervaring in het publiek-private werkveld in de agrofoodsector/landelijk gebied in de periode 2010 tot heden.
4. De Kandidaat beschikt aantoonbaar over een relevant netwerk in de Agrofoodsector, specifiek rondom het thema ‘Ecosysteemdiensten’ binnen en buiten Overijssel. 

Wensen

1. De Kandidaat heeft aantoonbaar een inhoudelijke visie op de transitieopgave van de Agro&Food sector en specifiek op ontwikkeling van ecosysteemdiensten door deze te benoemen in uw toelichting.
2. De Kandidaat heeft aantoonbaar een sterk en actief regionaal/provinciaal netwerk als het gaat om provincie-organisatie, agrarische ondernemers en andere bedrijven en organisaties uit en rondom de agrofoodketen, specifiek in Overijssel.
 

Inschrijven tot

reageren tot 11 augustus 12.00 uur

Gewenst aantal uren

16-24 uur per week

Arbeidsvoorwaarden

in overleg - reageren tot 11 augustus 12.00 uur

Ref. URL

https://app.inhuuroverijssel.nl/published/52318

Geen bestand gekozen
Geen bestand gekozen
Zou je zo vriendelijk willen zijn de aangegeven velden in te vullen?

Gerelateerde vacatures

Bekijk alle vacatures